GB
0 suggestions are available, use up and down arrow to navigate them
What job do you want?

University lecturer in English language / Universitetslektor i engelska språket job in Turku at Abo Akademi

Create Job Alert.

Get similar jobs sent to your email

List of Jobs

Apply to this job.
Think you're the perfect candidate?
Apply on company site
University lecturer in English language / Universitetslektor i engelska språket at Abo Akademi

University lecturer in English language / Universitetslektor i engelska språket

Abo Akademi Turku, FI Full Time
Required languages: English
Apply on company site

** Vänligen se annonsen på svenska nedan**


Åbo Akademi University is an internationally acknowledged research university with an extensive responsibility for providing education in Swedish in Finland. With its strong Nordic ties, Åbo Akademi University has an acclaimed and recognized position within research and education both nationally and internationally. 

Åbo Akademi University wishes to appoint a university lecturer in English Language  (universitetslektor) , including linguistics, starting from September 1, 2022, or as agreed. The university lecturer will belong to the subject English Language and Literature, within the Study Programme of Languages in the Faculty of Arts, Psychology and Theology (FHPT).

Description of the position
The university lecturer’s duties primarily consist of teaching, supervision and examination at the Bachelor’s and Master’s levels as well as teaching-related organizational and administrative tasks such as course planning and student counselling. 

The university lecturer will have a wide ranging responsibility for teaching including courses in sociolinguistics, English linguistics, and applied linguistics, as well as in the social and historical context of English-speaking countries. Teaching tasks will also include courses in spoken and written skills. Additionally, the lecturer supervises and examines Bachelor’s and Master’s theses on language-related topics. Depending on the competences of the candidate, teaching duties may also include participation in courses that are provided jointly for all students in the faculty.

The university lecturer will be expected to participate in a variety of administrative tasks, such as coordination of the students’ language practice and exchange programmes with overseas universities.

A university lecturer may be given the opportunity to conduct research for a maximum of one third of the contract hours. The university lecturer will participate in departmental research seminars and contribute to the research activities of the subject.

The university lecturer has a total working time of 1,612 hours per year, and the work tasks will be defined in detail in an annual work plan. 

A trial period applies to all new employees.

Qualification requirements and evaluation
In accordance with the University Board’s decree, a university lecturer is required to have a doctorate in the subject they are teaching or in a closely related discipline, as well as pedagogical competence.

When assessing the applicant’s qualifications for the position, the following criteria will be taken into consideration and prioritized in the following order:

 • Pedagogical competence, especially experience of teaching and supervision at university level, together with experience of planning and developing curricula, and studies in university pedagogics or the like. 
 • Research competence, including achieved academic merits and publications.
 • Interactive competence, especially good co-operation and administrative skills. 
 • Decisions on employment will be based on an overall evaluation of the applicant’s competences and potential for development in relation to the qualifications necessary for successfully carrying out the aforementioned duties.

 • An application letter including an account of the key experience and skills relevant for the task (max. 2 pages)
 • A full list of publications, with the three most important publications supporting the applicant’s research competence marked; please include links to these three publications or upload them in the recruitment system
 • A copy of the diploma of a doctoral degree relevant to the position,
 • A copy of other diplomas and certificates (for example, for language proficiency or pedagogical studies),
 • Research plan (max 3 pages),
 • Contact information for two referees.
 • Additional information
  For further information on the position, please contact the Head of Subject Brita Wårvik, email: brita.warvik(a) or (regarding the recruitment process) HR Specialist Jenni Kronqvist, email: jenni.kronqvist(a).


  Åbo Akademi University is actively working for equal gender distribution and increased diversity across all personnel groups.

  *******************************************************************************************************

  Åbo Akademi är ett internationellt framstående forskningsuniversitet med ett brett svenskspråkigt utbildningsansvar i Finland. Med sin speciella nordiska förankring har Åbo Akademi en framstående och erkänd ställning nationellt och internationellt inom forskning och utbildning. 

  Åbo Akademi söker en  universitetslektor i engelska språket , inklusive engelsk språkvetenskap för anställning fr. o. m. 1.9.2022 eller enligt överenskommelse. Befattningen är placerad vid ämnet engelska språket och litteraturen inom utbildningslinjen för språk vid fakulteten för humaniora, psykologi och teologi (FHPT).

  Befattningsbeskrivning
  Universitetslektorns arbetsuppgifter består i första hand av undervisning, handledning och examination i huvudsakligen på kandidat- och magisternivå och därtill hörande administration, bl.a. kursplanering och rådgivning. 

  Universitetslektorn i engelska språket har ett brett undervisningsuppdrag i vilket hör kurser i sociolingvistik, engelsk språkvetenskap, och tillämpad lingvistik samt den sociala och historiska kontexten i länder där engelska talas. Undervisningen innefattar även språkfärdighetsundervisning. Till uppgifterna hör handledning och granskning av kandidatavhandlingar och avhandlingar pro gradu med språklig inriktning. Delaktighet i fakultetsgemensam undervisning kan också aktualiseras. 

  Universitetslektorn förväntas delta i varierande administrativa uppgifter, såsom studerandes språkpraktik och utbytesprogram med utländska universitet.

  Universitetslektor kan beredas möjlighet att forska högst 1/3 av arbetstiden. Universitetslektorn förväntas delta i ämnets forskarseminarier och bidra till den existerande forskningsmiljön.

  Universitetslektor omfattas av systemet med helhetsarbetstid om 1612 timmar per år. Arbetsuppgifterna definieras närmare i en årlig arbetsplan (i enlighet med Personalinstruktion för Åbo Akademi, godkänd av styrelsen 1.4.2022). 

  Vid nyanställning tillämpas prövotid. 

  Behörighetsvillkor och bedömning
  Av universitetslektor krävs, enligt styrelsens beslut, pedagogisk kompetens och doktorsexamen i undervisningsämnet eller närliggade ämne.

  Vid bedömningen och jämförelsen av sökande till befattningen beaktas följande kriterier i den nedan prioriterade ordningen:

 • Pedagogisk kompetens, bl.a. undervisnings- och handledningserfarenhet inom ämnesområdet och på högskolenivå, erfarenhet av undervisningsplanering och -utveckling, universitetspedagogiska studier eller motsvarande.
 • Vetenskaplig kompetens, vilket bl.a. innefattar forskningsmeriter såsom vetenskapliga publikationer på området.
 • Interaktiv förmåga, speciellt god samarbetsförmåga och administrativ förmåga. 
 • En anställning görs utgående från en helhetsbedömning av skicklighet och utvecklingspotential i relation till den sökandes förutsättningar att genomföra de arbetsuppgifter som ingår i anställningen.

  Sökande kan inbjudas till intervju och ombes avge undervisningsprov.

 • Ansökningsbrev med en redogörelse på de mest relevanta erfarenheterna för uppdraget (högst 2 s.)
 • Fullständig publikationsförteckning i vilken de tre viktigaste publikationerna som stöder sökandes vetenskapliga kompetens inom området är märkta, samt länk till online-texter eller pdf-dokument för dessa tre publikationer
 • Kopia på betyg över för uppgiften lämplig doktorsexamen
 • Eventuella övriga intyg för att styrka behörigheten (språkintyg, intyg över pedagogiska studier)
 • Forskningsplan (uppgörs på engelska, högst 3 s.)
 • Kontaktuppgifter till två referenser.

 • Information
  Närmare information om befattningen ges av ämnesansvarig Brita Wårvik, e-post: brita.warvik(a) eller (om ansökningsprocessen) HR-specialist Jenni Kronqvist, e-post: jenni.kronqvist(a).
   
   
   Åbo Akademi arbetar aktivt för en jämn könsfördelning och en ökad mångfald i alla personalgrupper.

  Apply to this job.
  Think you're the perfect candidate?
  Apply on company site

  Job ID: fb301ee69fe8